Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Sport / Sportraad / Erkenningsvoorwaarden

Erkenningsvoorwaarden

ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR EEN SPORTVERENIGING VAN DE GEMEENTE AS

 

Elke sportvereniging en of instelling die aangesloten is bij een door BLOSO erkende gewestelijke federatie wordt automatisch erkend als sportvereniging van As.

Elke andere sportvereniging- en of instelling die als “sportvereniging van” As erkend wenst te worden, dient een schriftelijke kennisgeving te richten aan de sportdienst die nagaat of ze beantwoord aan de normen van erkenning zoals hieronder beschreven . Vervolgens wordt deze aanvraag, ter evaluatie, voorgelegd aan de sportraad die advies uitbrengt naar het college van burgemeester en schepenen. Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning, wordt ze als zodanig aanvaard en wordt de sportraad hiervan op de hoogte gebracht.

I Normen van erkenning

 

A. Algemene normen

 

Elke vereniging of instelling kan zich laten erkennen als sportvereniging van As als aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De vereniging of instelling dient geen winstoogmerken ten persoonlijke titel van de leden na te streven.

 • De zetel van de vereniging of instelling moet bij aanvraag in As gevestigd zijn.

 • Het bestuur van de vereniging of instelling moet bestaan uit ten minste drie meerderjarige leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén van deze personen moet woonachtig zijn te As.

 • De vereniging of instelling moet als hoofdactiviteit een erkende sporttak hebben benoemd in de lijst in bijlage.

 • De vereniging of instelling moet een actieve sportwerking in de gemeente As kunnen aantonen.

 

 1. een wekelijks sportaanbod hebben gedurende minstens 8 maanden per jaar;
 2. een sport beoefenen die wordt vermeld op de sporttakkenlijst van BLOSO;
 3. een vaste uitvalsbasis hebben in de gemeente of het grootste deel van de sportactiviteiten uitoefenen op het grondgebied van de gemeente As uitgezonderd indien de nodige sportaccommodatie niet bestaat of beschikbaar is op het grondgebied van de gemeente As;
 4. minstens 10 leden bezitten;
 5. verzekeringspolis BA bestuur, vrijwilligers en lesgevers.

Minimum 30 % van het aantal leden van de vereniging of instelling moet woonachtig zijn in de gemeente As.

 

Bij het indienen van de schriftelijke aanvraag tot erkenning als sportvereniging van As moeten gevoegd worden:

 • de samenstelling van het bestuur.

 • een ledenlijst met al hun coördinaten.

Deze lijst zal enkel informatief gebruikt worden, rekening houdend met de wet op de privacy.

 

Elke vereniging of instelling van sportbeoefenaars ontstaan uit een andere dan zuiver sportverenigingen kunnen slechts erkend voor zover zij volledig autonoom bestaan en voldoen aan alle erkenningsnormen die op hen van toepassing zijn.

 

B. Specifiek

 

De sportverenigingen en sportorganisaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 

Voor de competitie-sportverenigingen:

 • aangesloten zijn onder een eigen inschrijvingsnummer bij een landelijke en of regionale federatie;

 • regelmatig wedstrijden in competitieverband met of zonder trainingen te organiseren voor de leden sportbeoefenaars met het oog op prestatieklassement.

 

Voor de recreatie- en wijksportverenigingen, schoolsportvereniging:

 • er moet een minimum aan fysieke inzet zijn;

 • de sportbeoefening en activiteiten moeten geleid worden door een afzonderlijk bestuur;

 • de sportbeoefening moet een permanent karakter hebben.

 

II Termijn van erkenning

 

De erkenning tot Asserse sportvereniging wordt toegekend voor een periode van drie jaar. Tijdens deze periode van drie jaar moet de sportvereniging blijvend voldoen aan de voorwaarden opgenomen punt I. Bij erkenning aanvaardt de sportvereniging de verantwoordelijkheid om de minste wijziging die de erkenning in het gedrang zou kunnen brengen, ogenblikkelijk zélf te melden aan de gemeentelijke sportraad van As. Deze laatste behoudt zich het recht om een erkenning onmiddellijk in te trekken wanneer de sportvereniging niet meer zou voldoen aan de erkenningvoorwaarden zoals bepaald in punt I.

Sportdienst

Schuttenbergstraat 2 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 60

E sport@as.be

› meer info