Direct naar hoofdmenu / zoekveld

wat?

carnavalwagens op de openbare weg

Voor wie?

Wetgeving

Aanvragen

bijhorende documenten

Carnavalwagens op de openbare weg

Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen aldus afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg OF voor proefritten met het oog op die manifestatie)
  • Een maximale snelheid van 25 km/u respecteren;
  • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

Voor wie is de gemeentelijke machtiging van toepassing?

Elke groep die een praalwagen heeft, moet een gemeentelijke machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt én de gemeente waar de stoet plaats heeft. Er wordt geen machtiging verwacht van elke gemeente waar de praalwagen doorrijdt.

Alle groepen met een praalwagen die ingeschreven zijn voor de carnavalstoet op ….. februari eerstkomende, krijgen een machtiging van de Orde der Asserbakken toegestuurd.

Groepen die niet aan de Asserse carnavalstoet deelnemen, maar hun praalwagen gestald hebben in As, moeten een machtiging aanvragen. Dit kan via het fuifloket.

Wetgeving

De aanvrager dient de toepasselijke bepalingen van de hierna vermelde regelgeving (wetgeving, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven) strikt na te leven.

 

1. Begrip praalwagen

 

1.1 Wat is een praalwagen en wie wordt vrijgesteld? (KB 1968-03-15 Art. 2, 1° pt. 12)

Zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen De voertuigen die een praalaanhangwagen trekken Een hun aanhangwagens

 

1.2 Mits welke voorwaarden?

Bij uitzondering op de openbare weg Ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties Om zich naar die manifestaties te begeven Proefritten met het oog op die manifestatie Snelheid van ten hoogste 25 km/u

 

2. Aan welke reglementering dient een praalwagen te voldoen?

 

2.1 Overzicht van de wijzigingen KB 2008-01-27 (BS 2008-01-29)

De wetgever voorziet in een aantal vrijstellingen en afwijkingen op het vlak van :

Technische reglement (KB 1968-03-15) Wegcode (KB 1975-12-01) Inschrijving (KB 2001-07-20) Rijbewijs (KB 1998-03-23)

Opmerking: geen afwijking op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (Wet 1989-11-21).

 

2.2 Overzicht van de bepalingen van de omzendbrief gemeentelijke machtiging van 2009-01-22

De omzendbrief voorziet in een aantal voorschriften waarmee rekening dient gehouden te worden:

De technische staat van het voertuig of de aanhangwagen Het traject De lading Verzekering Aantal voertuigen: voor elke praalwagen, praalaanhangwagen dient een machtiging aangevraagd te worden, tenzij sleep, waarvoor één machtiging volstaat

 

3. Technisch reglement – KB 1968-03-15

 

3.1 Wat is van toepassing?

Praalwagens dienen niet geschouwd te worden Zelfrijdende praalwagens en trekkers: enkel onderworpen aan art. 44 (ruitenwisser – ontdooier – ruitensproeier), art. 45 (reminrichtingen), art. 54 (koppelingen) en art. 70 (blustoestellen en gevaarsdriehoeken) Praalaanhangwagens zijn niet onderworpen aan de technische voorschriften

 

4. Wegcode (KB 1975-12-01)

 

4.1 Wat is van toepassing?

Verlichting (Art. 30.3)

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter moeten de voertuigen op weg naar of komende van de manifestatie vooraan een wit of geel licht en achteraan een rood licht voeren.  De omtreklichten zijn eveneens verplicht indien het voertuig meer dan 2,5m breed is. Deze bepaling geldt NIET binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie. Art. 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 en 81.6 zijn niet van toepassing (= nieuw artikel 56bis – wegcode i.v.m. folkloristische voertuigen)

 

5. Inschrijving (KB 2001-07-20)

 

5.1 Vrijstelling van inschrijving (Art. 2,§2, 7°)

De praalwagens (zowel zelfrijdend als getrokken) worden vrijgesteld van de inschrijving.

 

6. Rijbewijs (KB 1998-03-23)

 

6.1 Welk rijbewijs heb je nodig?

Rijbewijs (Art. 20§4)

Categorie B (18 jaar) of categorie G (16 jaar)

Voor het besturen van folkloristische motorvoertuigen volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden

 

7. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering (Wet 1989-11-21)

Het nieuwe KB voorziet NIET in een vrijstelling voor de Wet van 1989-11-21 inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering is dus steeds verplicht voor elke praalwagen

Machtiging aanvragen

Het aanvraagformulier moet verstuurd worden via e-mail naar Dienst Cultuur (cultuur@as.be) samen met:

  • Het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor de praalwagen zelf;
  • Een foto van de praalwagen;
  • Het bewijs van verzekering van het trekkend voertuig (indien van toepassing);
  • Het keuringsbewijs van het trekkend voertuig (indien van toepassing);
  • Het inschrijvingsbewijs van het trekkend voertuig (indien van toepassing).

Download/bekijk de bijhorende documenten

 

 

Feestloket

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 71

F  089 39 10 71

E uitleendienst@as.be

› meer info

Praalwagen