Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Dagorde gemeenteraad 19 juni 2014

agenda

 

AGENDA GEMEENTERAAD VAN 19 JUNI 2014

 

OPENBARE ZITTING 

 

 1. Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2019  en akteneming budget 2015 met financiële nota van de kerkfabriek St. Barbara Ter Heide
 2. Kennisgeving dotatie aan fracties – dienstjaar 2013
 3. Goedkeuring van het voorstel om te voldoen aan het charter goe gespeeld en de ondertekening ervan
 4. Openbare verkoop trekker Mercedes Benz
 5. Gemeentelijke reglement met betrekking tot de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
 6. Definitieve beslissing tot verkoop van grond (voorliggende grond Nijverheidsstraat)
 7. Goedkeuring lastenboek en vaststelling gunningswijze en voorwaarden voor het opstellen van een masterplan kolenspoor
 8. Goedkeuring arbeidsreglement gewoon basisonderwijs – Scholengemeenschap « Maas en Kempen »
 9. Goedkeuring capaciteitsbepaling basisonderwijs / inschrijvingsbeleid
 10. Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel ingevolge opmerkingen ABB
 11. Aanduiding waarnemend secretaris in vervanging van gemeentesecretaris bij afwezigheid
 12. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – algemene vergadering woensdag 25 juni 2014 om 19 u – agenda en in te nemen standpunten.
  Bijkomende punten CD&V:
 13. Goedkeuring budget opname in begroting 2015 voor heraanleg Kerkhofstraat en aanpassing riolering/afwatering
 14. Goedkeuring opstart dossier voor uitvoering sanitaire voorzieningen (wc D/H) op de   begraafplaatsen As en Niel.