Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze gemeente / Bekendmakingen / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad 2017 / bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 23 november 2017

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 23 november 2017


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2017-11-23


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
23 november 2017, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Huurovereenkomst BKO Peter Pan - Contractvoorwaarden huurovereenkomst BKO Peter Pan, Bevrijdingslaan 88 te 3665 As - Goedgekeurd

 2. Huurovereenkomst conciërgewoning As VV - Contractvoorwaarden huurovereenkomst conciërgewoning, Vennekeslaan 13 bus 1 te 3665 As – Goedgekeurd

 3. Nascholingsplan van de gemeentelijke basisschool As - Nascholingsplan van de gemeentelijke basisschool As – Goedgekeurd

 4. Verlofplanning voor de gemeentelijke diensten voor 2018 – Goedgekeurd

 5. Ondertekening nieuw Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 – Goedgekeurd

 6. Gemeente As/Group GL - Vestiging recht van opstal centrumproject As - Goedgekeurd

 7. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL - Engagementsverklaring m.b.t. de verlenging in 2019 - Goedgekeurd

 8. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL - financiële regeling m.b.t. de pensioenverbintenissen van de statutaire ambtenaren – Goedgekeurd

 9. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL - Algemene vergadering 8 december 2017 + dossier toekomst IGL – Goedgekeurd

 10. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene Vergadering woensdag 20 december 2017 om 19 uur - Agenda en in te nemen standpunten - Goedgekeurd

 11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg - Aanduiding en/of mandatering van afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van maandag 18 december 2017 – Goedgekeurd

 12. Opdrachthoudende vereniging Inter-energa - Principiële goedkeuring tot toetreding tot de activiteit warmte – Goedgekeurd

 13. Wijziging reglement inwendige orde gemeentelijke sporthal - Goedgekeurd

 14. Gemeentebelasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest - aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 15. Gemeentebelastingen, retributies en opcentiemen op de belastingen van de staat voor het aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 16. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat voor het aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 17. Belasting op zand- en kiezelgroeven - aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 18. Belasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 19. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken – aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 20. Belastingreglement tweede verblijven – Goedgekeurd

 21. Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk - Goedgekeurd

 22. Retributiereglement betreffende de grafconcessies en de bijzettingen in een columbarium - aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 23. De Watergroep - tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor drinkwatergebruikers en eigen waterwinners. - vastgesteld

 24. Retributies voor het gebruik van de sporthal en andere gemeentelijke sportaccommodaties - aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 25. Retributies plaatselijke openbare bibliotheek - aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 26. Retributie voor aansluiting op het rioleringsnet en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties - aanslagjaar 2018 – Goedgekeurd

 27. Retributies voor het gebruik van de gemeentelijke visvijver - aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 28. Toekenning toelagen aan verenigingen met sociale inslag - dienstjaar 2017 - Goedgekeurd

 29. Toekenning toelagen aan vaderlandslievende verenigingen - dienstjaar 2017 - Goedgekeurd

 30. Toekenning toelagen aan verenigingen met doelgroep milieu - dienstjaar 2017 - Goedgekeurd

 31. Toekenning toelagen aan culturele verenigingen - Dienstjaar 2017 - Goedgekeurd

 32. Verdeling subsidies jeugdvereniging - Goedgekeurd

 33. Verdeling projectsubsidies 2017 – Goedgekeurd

 34. Subsidiegedeelte kadervorming – verdaagd naar volgende zitting

 35. Verdeling impulssubsidies sportverenigingen 2016 - 2017 - Goedgekeurd

 36. Verdeling beleidssubsidies sportverenigingen 2016-2017 - Goedgekeurd

 37. Verdeling subsidies sportbeoefening voor personen met een beperking 2016 - 2017 - Goedgekeurd

 38. Verdeling subsidies sportverenigingen met een infrastructuur in As 2016-2017 - Goedgekeurd

 39. Verdeling subsidies sportverenigingen met een infrastructuur buiten As 2016-2017 - Goedkeuring

 40. Notulen - Openbare zitting van 19 oktober 2017 - GoedkeuringDe lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2017-11-29 tot en met 2017-12-19 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 29 november 2017.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad