Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Beleid en wetgeving / Subsidies / Subsidiereglementen cultuur / Subsidiereglement cultuurraad: jeugd- en jongerenwerking

Subsidiereglement cultuurraad: jeugd- en jongerenwerking

Subsidiereglement cultuurraad: jeugd- en jongerenwerking


1 Doel van het subsidiereglement

Met dit subsidiereglement wil CURAS jongeren op een actieve manier betrekken in culturele verenigingen door cultureel erfgoed en cultuur in het algemeen kenbaar en populair te maken bij jongeren.

Dit kan door het organiseren van projecten die dit doel hebben. Deze projecten richten zich uitsluitend op jongeren van 3-30 jaar. Het hoofddoel is met andere woorden om de drempel tot cultuur bij jongeren te verlagen en hun participatie hierin te vergroten.


Het uiteindelijke doel moet zijn dat de jongeren zich voor de vereniging in kwestie gaan interesseren en dat ze er (blijvend) lid van worden.


2 Vorm

De verenigingen organiseren projecten om jongeren bij cultuur en culturele verenigingen te betrekken. Ze betrekken hierbij zoveel mogelijk jongeren van 3-30 jaar.


3 Voorwaarden

Om recht te hebben op een subsidie moeten de projecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vereniging die de subsidie aanvraagt, moet lid zijn van CURAS.

 • Het project moet zich richten op deelnemers van 3-30 jaar.

 • Het project moet overeenkomen met de doelstellingen van de culturele vereniging.

 • Het project mag geen winstgevende activiteit zijn.

 • Het project dient in tijd en ruimte beperkt te worden. Dit wil zeggen dat het project moet plaatsvinden in As of Niel-bij-As en maximum één jaar mag duren.

 • De vereniging die de subsidie aanvraagt, moet een toonmoment voorzien waarop het project wordt voorgesteld aan zoveel mogelijk mensen.

 • Iedere vereniging kan slecht éénmaal per jaar een beroep doen op de subsidie.

 • Een commissie beoordeelt of de projecten in aanmerking komen voor de subsidie.

 • Een definitieve goedkeuring volgt op de eerstvolgende bestuursvergadering van CURAS.


De subsidies zijn niet bedoeld om reclamefolders, uitnodigingen, recepties, … terug te betalen. Ze zijn ook niet bedoeld om reguliere kosten van een vereniging te betalen (vaste lesgevers, materiaal, instrumenten…).


4 Subsidie

Jaarlijks voorziet de cultuurraad € 1000 voor deze projecten.

De projectsubsidie bedraagt maximum 75% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van € 400 per project.

Alle onkosten voor de subsidie moeten bewezen worden met facturen, kassatickets of andere geldige betaalbewijzen.

Verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie, krijgen voor het project of de activiteit geen punten voor de jaarlijkse subsidieberekening.


5 Aanvraag

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidie kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen. De aanvraag moet ten laatste één maand voor de uitvoering van het project aan CURAS worden overgemaakt.


Alle aanvragen moeten gericht worden aan de culturele raad (CURAS) via één van de bestuursleden of via de cultuurbeleidscoördinator.


Op de aanvraag vermeldt de vereniging:

 • de gegevens van de vereniging die het project doet

 • de gegevens van de contactpersoon

 • een beschrijving van het project

 • de doelstelling en de verwachting van het aantal deelnemers

 • plaats, datum en beginuur van het project

 • een gedetailleerde raming van alle inkomsten en uitgaven

 • het rekeningnummer van de vereniging


6 Goedkeuring en uitbetaling.

CURAS beslist binnen een redelijke termijn of het project in aanmerking komt voor de subsidie. Zij bepalen ook het bedrag van de subsidie.


Als het project goedgekeurd is, stort CURAS 60% van de subsidie op de rekening van de vereniging.


De cultuurraad zal steeds schriftelijk melden hoeveel subsidie de vereniging krijgt.

Als de vereniging geen subsidie krijgt, zal CURAS ook steeds motieveren waarom niet.


Uiterlijk twee maanden na het toonmoment van het project, bezorgt de vereniging CURAS het evaluatieformulier met de nodige betaalbewijzen. Na ontvangst hiervan gaat CURAS over tot de uitbetaling van de tweede schijf van 40% subsidie.Enkele concrete voorbeelden voor de Asserse verenigingen • Lessen dialect voor jongeren met bijhorend materiaal

 • Initiatie kunst voor jongeren (kosten lesgever houtsnijclub, Kunstkring Sint-Aldegondiskring, …)

 • Workshop oude ambachten

 • Kinder-OLS

 • Initiatie jeugdtoneel

 • Initiatieles muziek maken met bepaalde instrumenten

 • Initiatieles zang door bekend zanger

 • Jongeren die ouderen iets komen leren

 • Infosessie jongeren in cultuur met gastspreker

Aanvraagformulier subsidiereglement cultuurraad:

jeugd- en jongerenwerking


1 Algemene gegevens

Naam vereniging _________________________________________________

Contactpersoon _________________________________________________

Correspondentieadres _________________________________________________

Telefoonnummer _________________________________________________

E-mail _________________________________________________

Website _________________________________________________

Rekeningnummer vereniging _______________________________________________

Op naam van _________________________________________________


2 Project

Korte omschrijving van het project

Wat houdt het project in?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wanneer?

_______________________________________________________________________

Waar?

_______________________________________________________________________

Voor welke doelgroep?

_______________________________________________________________________

Waarom juist dit project?

_______________________________________________________________________


3 Deelnemers

Verwacht aantal deelnemers? ___________________________________________

Hoe gaan jullie het project bekend maken?_____________________________________


4 Financieel overzicht

Hoeveel gaat het project kosten? Wat zijn de belangrijkste kosten?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum:

Handtekening contactpersoon/aanvrager:


Evaluatieformulier subsidiereglement cultuurraad:

jeugd- en jongerenwerking


1 Gegevens

Naam vereniging ________________________________________________

Naam project _________________________________________________


2 Evaluatie

Aantal deelnemers _________________________________________________

Wat was goed aan het project?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat was minder goed aan het project?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Is het project voor herhaling vatbaar?

_______________________________________________________________________


3 Financiële middelen

Hoeveel heeft het project in het totaal gekost? ___________ euro.

Vergeet niet alle bewijsstukken bij dit evaluatieformulier te voegen.


4 Tips voor CURAS

Heb je tips of opmerkingen om ons subsidiereglement beter te maken/ aan te passen?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________