Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Stedenbouwkundige vergunning

Voor nagenoeg alle bouw- en verbouwingswerken moet een volledig aanvraagdossier worden ingediend. Je kan je wenden tot de dienst ruimtelijke ordening voor alle gegevens die bij je aanvraag horen en voor alle nodige formulieren.

Als er voor de stedenbouwkundige aanvraag de medewerking van een architect vereist is, zal de architect ervoor zorgen dat je dossier volledig is. Let er op dat je alle documenten en plannen ondertekend indient. Als het dossier volledig is, krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs voor de bouwaanvraag. Is het dossier onvolledig, dan zal je uitgenodigd worden om de ontbrekende documenten alsnog te bezorgen.

Zorg ervoor dat uit de documenten zeer duidelijk de bestaande situatie en de uit te voeren werken blijken. Onduidelijke of dubieuze plannen worden geweigerd.

 

Vergunningsprocedures

Het indienen van een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning gebeurt bij de dienst ruimtelijke ordening. De te volgen procedure ligt strikt vast. Indien voor je bouwwerk de tussenkomst van een architect is vereist, dan zal deze het aanvraagdossier indienen.

Dien je zelf een dossier in, hetgeen voor werken van kleine omvang mogelijk is, verzamel dan vooraf bij je gemeentebestuur de nodige informatie over de documenten die bij de aanvraag noodzakelijk zijn.

De samenstelling van het bouwdossier is afhankelijk van de aard van de bouwwerken.

Na aanvraag buigt het college van burgemeester en schepenen zich een eerste keer over je dossier en brengt advies uit, alvorens je dossier door te sturen naar de gemachtigde ambtenaar van ROHM (Stedenbouw) indien dit is vereist.

Na advisering door ROHM komt je dossier terug naar het gemeentebestuur. De dienst ruimtelijke ordening kan na het advies het dossier verder afwerken. Bij een ongunstig advies van ROHM mag geen vergunning afgeleverd worden en zal men je op de hoogte brengen van de weigering.

Bepaalde stedenbouwkundige vergunningen kunnen door het college van burgemeester rechtstreeks afgeleverd worden. Er geldt weliswaar steeds een schorsingstermijn.

 

Openbaar onderzoek

Veel bouwaanvragen en de verkavelingaanvragen zijn onderworpen aan een "openbaar onderzoek", waarbij belanghebbende eventueel opmerkingen of bezwaren tegen de geplande werken kunnen indienen.

 

Formulieren

Alle formulieren zijn te downloaden via de website: www.ruimtelijkeordening.be.

 

Bijzonderheden

Een stedenbouwkundige vergunning vervalt, als de werken niet worden aangevat (hiermee wordt bedoeld effectief met de bouwwerken beginnen en op een logische wijze voortzetten) binnen twee jaar na afgifte van de vergunning.

Een stedenbouwkundige vergunning is gratis.

Voor bouwwerken waarbij de medewerking van een architect vereist is wordt er wel een borgsom gevraagd m.b.t. mogelijke beschadigingen van voetpaden en wegen.

Technische diensten – Ruimtelijke ordening
Ambachtslaan 17, 3665 AS
T| 089 65 12 72 – F| 089 69 12 89
ruimtelijkeordening@as.be