Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Lijst der gezworenen

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de gemeentebesturen de gemeentelijke lijst der gezworenen opmaken. De personen die zijn opgenomen in de lijst der gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke lijsten worden in een later stadium samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

Hoe?

 

1. De loting van de gezworenen wordt verricht door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. Zij heeft in het openbaar plaats op het gemeentehuis tijdens de maand januari; de dag en het uur worden door aanplakking bekendgemaakt.

 

2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 in een bus gelegd.


3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen, gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor; nadat hij het blaadje weer in de bus in heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer dat de tientallen voorstelt. Ook dit blaadje wordt in de bus gelegd.
Deze loting heeft eenmaal plaats in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik.


Zij heeft tweemaal plaats in de provincies Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.


4. Luidens artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek worden de gezworenen bij loting aangewezen uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van het Kieswetboek. De personen van wie het rangnummer op die lijst (van de gemeente) eindigt op een van de aldus gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden evenwel onmiddellijk de namen weggelaten van de personen die op 1 januari geen 28 jaar of reeds 65 jaar oud zijn.

 

5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.


6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten niet meer hebben.
Degenen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven maar van verblijfplaats zijn veranderd blijven evenwel op de voorbereidende lijst ingeschreven.


7. Vervolgens wordt per persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van gezworenen een witte kaart opgemaakt.
Op de voorzijde van elke kaart worden door het gemeentebestuur de vakken ingevuld betreffende de identiteit en de burgerlijke stand van de gezworenen, betreffende de datum van het nazicht in het strafregister en betreffende het rangnummer op de kiezerslijst.
Die kaarten worden samen met een begeleidende brief aan de belanghebbenden bezorgd, door tussenkomst van de gemeente-overheid. Anderzijds moeten de kaarten betreffende de personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst maar van verblijfplaats zijn veranderd, hun toegezonden worden door tussenkomst van de gemeente-overheid van hun nieuwe verblijfplaats.
De belanghebbenden dienen binnen acht dagen de achterzijde van de witte kaart in te vullen en ze op de voorzijde te ondertekenen op de daartoe bestemde plaats.

 8. Overeenkomstig het nieuwe artikel 224 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen door bovenvermelde wet van 21 december 2009, en op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, verwijdert de burgemeester de kaarten betreffende:

1°. de personen die niet kunnen lezen of schrijven;

2°. de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting van het hof van assisen bij hetwelk zij zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworenen te vervullen;

3°. de personen die lid zijn van het Europees Parlement, van de federale wetgevende kamers, van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden, van de federatieraden, van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie, van de Franse Gemeenschapscommissie, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de federale regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen en de burgemeesters. Hieronder wordt verstaan de personen die een politiek mandaat bekleden;

4°. de werkende magistraten van de rechterlijke orde, de raadsheren en de rechters in sociale zaken en in handelszaken, de assessoren in strafuitvoeringszaken, de referendarissen bij het Hof van Cassatie, de griffiers en de leden van de parketsecretariaten;

5°. de leden van de Raad van State, de assessoren van de afdeling Wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coördinatiebureau, de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de griffie;

6°. de leden van het Grondwettelijk Hof, de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof en de leden van de griffie;

7°. de leden van het Rekenhof;

8°. de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers;

9°. de leden van de Hoge Raad voor de Justitie;

10°. de titularissen van een management- of staffunctie in een ministerieel departement, federale overheidsdienst of programmatorische overheidsdienst, de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecteurs bij de ministeriele departementen van de Gemeenschappen en Gewesten;

11°. de militairen in actieve dienst;

12°. de bedienaars van een door de Staat erkende eredienst en de afgevaardigden van door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing;

13°. de personen die een strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan zestig uur.


9. De personen die niet werden weggelaten van de voorbereidende lijst moeten ingeschreven worden op de gemeentelijke lijst in alfabetische volgorde en volgens een gemeentelijk rangnummer. Personen die niet, onvolledig of onjuist hebben geantwoord of die een medisch attest bij hun kaart voegden, moeten toch worden opgenomen op de lijst.


10. De kaarten worden, in alfabetische volgorde en volgens een gemeentelijk rangnummer, genummerd in het vak op de voorzijde gereserveerd voor de gemeentelijke lijst. Een genummerde kaart die de vermelding "niet geantwoord" draagt, wordt opgesteld voor diegenen die niet, onvolledig of onjuist  hebben geantwoord. Voor diegenen die een medisch attest opstuurden, wordt dit attest bij de kaart gevoegd.


11. De gemeentelijke lijst moet in twee exemplaren worden opgesteld aan de hand van de gerangschikte en genummerde kaarten en wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur vóór 1 mei.

 

Wetgeving van toepassing

  • Gerechtelijk Wetboek: art. 217 tot en met 227 (betreft gemeentelijke lijst);
  • Ministerieel besluit d.d. 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek, laatst gewijzigd bij MB Van 30 december 2016 (BS 30 december 2016).
  • Omzendbrief van de FOD Justitie van 10 januari 2017 betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen.

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E organisatie@as.be

› meer info