Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Inzagerecht - openbaarheid van bestuur

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in je buurt, een dossier over de aanleg van een weg...
Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister
  • dossiers over personen en personeel
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingwerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen)
  • inzagerecht betekent ook dat je tegen betaling een kopie kan vragen.

 

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Gratis

Je moet een aanvraag indienen per brief, fax, e-mail of door een brief persoonlijk af te geven aan een loket op het gemeentehuis.

Je aanvraag vermeldt:

  • jouw naam en adres
  • wat je precies wilt: welk document wil je en hoe wil je dat krijgen
  • in bepaalde gevallen moet je jouw belang aantonen en/of de toestemming van degene die het document aan de gemeente bezorgd heeft

 

Jouw aanvraag richt je aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente As, Dorpsstraat 1 bus 1 te 3665 AS.

 

Wat gebeurt er na ontvangst van jouw aanvraag?

De gemeente registreert jouw aanvraag en geeft je normaal antwoord binnen 15 dagen. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of na te gaan of een uitzondering van toepassing is, wordt de termijn met 15 dagen verlengd. Als het antwoord positief is, krijg je binnen 30 dagen inzage en/of kopie.

Als het antwoord negatief is, dan kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie. Hoe je dat kan, zal in de beslissing vermeld staan.

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E organisatie@as.be

› meer info