Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Bezwaarschrift gemeentebelasting

Indien je meent door het gemeentebestuur onrechtmatig belast te zijn dan kan je een bezwaar indienen tegen de betreffende belasting.

 

Verplichte vermeldingen:

  • naam en adres van de belastingplichtige
  • soort belasting, dienstjaar en kohierartikel
  • de reden (motivatie) waarom jij vindt dat je geen belasting moet betalen, eventueel met bewijsstukken
  • de vraag om al dan niet op de hoorzitting uitgenodigd te worden
  • datum en handtekening

De behandeling van bezwaren op het vlak van eigen gemeentebelastingen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 1 bus 1 te 3665 AS.
Het kan ook per e-mail secretariaat@as.be, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente As, of per fax, via nr. 089 65 12 71.

 

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.
In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

 

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk

Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor onze gemeente is dat Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.
De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073)
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

 

De invordering en de geschillenbeslechting voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot..

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

 

 

Dienst Financiën

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 19

F  089 39 10 01

E financien@as.be

› meer info