Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

GAS-boetes

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een geldboete die de gemeente As kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Het is een manier om overlast snel en doeltreffend aan te pakken.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties

Sedert 1 april 2005 hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om politiestraffen te vervangen door gemeentelijke administratieve sancties. Hierdoor zal een overtreder van een politieverordening niet meer naar de politierechtbank worden verwezen, doch zal een gemeentelijk “sanctionerend ambtenaar” of het college van burgemeester en schepenen oordelen over het opleggen van een eventuele sanctie.

Voor welke inbreuken?

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de strijd tegen “de kleine criminaliteit”, tegen bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te binden.

Onder kleine criminaliteit en overlast verstaan we bijvoorbeeld lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep op straat of andere openbare plaatsen, onregelmatig vuurwerkgebruik, illegaal graffiti spuiten, skaten op plaatsen waar niet toegestaan, enzovoort.

Voordelen?

Door het feit dat de gemeente nu zelf kan instaan voor de organisatie vervolging en het opleggen van een sanctie, zullen het gevoel van straffeloosheid bij de dader en het gevoel van onmacht bij de benadeelde, afnemen. Vroeger werden feiten zoals hierboven maar in weinig gevallen effectief vervolgd en dus geseponeerd.

Organisatie

De vier gemeenten van de politiezone GAOZ werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo werden de verschillende gemeentelijke politieverordeningen in de mate van het mogelijke geüniformiseerd. Daarnaast doet de politiezone beroep op dezelfde sanctionerend ambtenaar, mevrouw Els Moermans, juriste in dienst van de stad Genk. 

 

Hoeveel bedraagt een administratieve sanctie?

De administratieve sanctie kan een aantal vormen aannemen. Ofwel gaat het om een geldboete, ofwel om de schorsing of intrekking van een vergunning of toelating die eerst werd bekomen van het gemeentebestuur.

De geldboete bedraagt maximum € 250,00 en wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar. Voor minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten bedraagt de administratieve geldboete maximum € 125,00.

Voorafgaand aan de procedure krijgt de overtreder de kans om zijn verweer te voeren, dit kan schriftelijk of mondeling. Een overtreder kan zich hiertoe laten bijstaan door een raadsman. Na dit alles zal de sanctionerend ambtenaar oordelen of een geldboete opgelegd moet worden. Het spreekt voor zich dat de maximum boete van € 250,00 slechts in uitzonderlijke gevallen zal worden opgelegd.

De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook zijn er de nodige waarborgen voor de overtreder om zich te verweren.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info